フリーワードで検索

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • บทนำ
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายวิธีการเก็บ ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน เก็บไว้ และ โอน (เรียกรวมกันว่า "ประมวล") ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการหรือสินค้าของเรา (เรียกรวมกันว่า "บริการ") โดยเราจะทำหน้าที่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆที่ได้เก็บผ่านบริการ
  • เราคือใคร
   เราคือ บริษัท บีบีเอส (ประเทศไทย) บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 10 ห้อง 10.07 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ
   มีบริษัทในเครือ ("บริษัทในเครือ") ดังต่อไปนี้

   - บริษัทบีบีเอส คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10.07 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร
   ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิต โปรดทราบว่าเราจะยึดตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการตัดสินว่าข้อมูลใดเป็น หรือ ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา
  • ขอบข่ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลใดๆซึ่งคุณได้ให้กับเราหรือถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอกอื่นใดนอกจากเรา กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำขึ้นต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น
  • การเปลี่ยนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
   เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ถ้าเราทำการปรับปรุงนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นจำนวนมากหรือในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านบริการ หรือ วิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนด การแก้ไขใดๆจะมีผลเมื่อเราประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นในบริการ
 • ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม
  เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

  1) ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราโดยตรงผ่านบริการ

  • ข้อมูลโปรไฟล์: เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่) วันเกิด เพศ และรูปถ่าย
  • ข้อมูลที่คุณติดต่อกับเรา: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึง คำถาม คำติชมของคุณและการติดต่ออื่นๆถึงเรา
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวพิเศษ: คุณอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการ เช่น ข้อมูลทางเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง มุมมองทางปรัชญาหรือความเชื่อส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน genetic เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยปราศจากการยินยอมของคุณ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการ

  • ข้อมูลการใช้งาน: เช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน หน้าที่เข้าชม กิจกรรมของระบบ ประเภทของบราวเซอร์ ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านคุกกี้ (cookies) บีคอน (beacons) แท็ก (tags) และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกัน ซึ่งสร้างและรักษาตังบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจง
  • ข้อมูลอุปกรณ์: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการ รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์และเวอร์ชั่น และภาษาที่เลือกใช้

  3) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

  • เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการยินยอมจากคุณ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่คุณได้สร้างหรือเข้าถึงบัญชีของคุณบนบริการผ่านทางคู่ค้านั้น เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย หรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเราหรือที่เราใช้ API (เช่น บริษัท Facebook หรือ Google) ผู้ให้บริการทางการตลาดหรือแหล่งที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ
  • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม
 • ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เท่าที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อให้บริการ
    เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมชื่อของคุณ อีเมล และข้อมูลอื่นๆเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับใช้บริการ และ เราใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และ รหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวคุณในฐานะผู้ใช้บริการของบริการ ถ้าคุณใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ เช่น บัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวของกับบริการจากคุณ
   • เพื่อปรับ บำรุงรักษา และพัฒนาบริการ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาบริการ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณแจ้งมาผ่านระบบติดตามระบบล้มเหลว และ ระบบแจ้งปัญหา หรือ เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณใช้บริการเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของบริการและสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้มากขึ้น
   • เพื่อให้บริการที่ปรับให้เข้ากับตัวคุณ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น เราให้บริการการแนะนำเนื้อหาจากข้อมูลการใช้งานของคุณ
   • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการ การสอบถามจากคุณ หรือ ผลการตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
   • เพื่อวัดผล และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์และวัดผลว่าบริการนั้นถูกใช้งานอย่างไร ตัวอย่างเช่น เราวัดผลและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณในบริการเพื่อปรับแต่งบริการ เรายังใช้ข้อมูลโฆษณาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาได้
   • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราตอบข้อสอบถามของคุณ หรือ อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการโดยใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่คุณให้กับเรา เช่น อีเมล และ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกของคำขอของคุณเพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาที่คุณเจอ
   • เพื่อป้องกันตัวเรา ผู้ใช้งานของเรา และ สาธารณะ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันตัวเรา คุณ หรือ ผู้ใช้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อตรวจพบ ป้องกัน และ ตอบโต้การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อฉล การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการ และในกรณีจำเป็น เราอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การเปิดเผย แบ่งปัน หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับในจำพวกดังต่อไปนี้
   • บริษัทในเครือ
   • บุคคลภายนอกที่ให้บริการเราเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานแทนเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หรือ การบริหารจัดการลูกค้า
   • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก เช่น ผู้ให้บริการคลังเก็บข้อมูล หรือ บริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
   • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก
  • นอกเหนือจากผู้รับที่ระบุไปด้านบนนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง
  • เราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือ หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราทำการโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยนั้น เรารับรองว่าจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมาย ที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบางประเทศที่เราจะโอนข้อมูลของคุณไปนั้นอาจไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอในระดับเดียวกับที่มีตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย
 • ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เราอาศัยหลักทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (ข้อเดียวหรือหลายข้อ) นอกเหนือจากความยินยอมของคุณเท่าที่สามารถใช้ได้
  • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา / การเข้าทำสัญญา
   ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องถูกประมวลผลในฐานของความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเราและคุณ หรือ เพื่อดำเนินการตามขำคอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นที่จะต้องขอให้คุณให้ข้อมูลอีเมลของคุณอีเมล์ ชื่อเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างบัญชีของคุณสำหรับใช้งานบริการตามที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่เราทำกับคุณ
  • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   ฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใช้คือความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้รวมถึงการให้บริการ และ การดำเนินธุรกิจของเรา การบำรุงรักษา และ การพัฒนาบริการ การรักษาความปลอดภัยในบริการ เช่น การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การเรียกเก็บเงินอันเกี่ยวข้องกับบริการที่มีการคิดค่าบริการ การแสดงโฆษณาบริการ ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ โฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การให้บริการโฆษณาของเรากับลูกค้าของเราตามหน้าที่ของเราในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้า ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ถูกแสดงไว้ในข้อ 3 ด้านบน เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อประโยชน์โดยชอบนั้นไม่ได้สำคัญไปกว่าผลประโยชน์ หรือ สิทธิขั้นพื้นฐาน และ เสรีภาพ ของคุณ
  • การวิจัย หรือ สถิติ / จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใช้คือ ความจำเป็นสำหรับการทำวิจัย หรือ สถิติ หรือ การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ จดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของเราเองหรือของบุคคลภายนอก เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อมีมาตรการในการป้องกันสิทธิ และ เสรีภาพของคุณตามที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วเท่านั้น
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย
   ฐานทางกฎหมายที่สี่ที่เราใช้คือ ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • การป้องกันภยันตราย / การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ในบางกรณีที่หายาก เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกัน หรือ ระงับอันตรายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพ ของคุณหรือของบุคคลอื่น หรือ เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • เราทำอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เราประสงค์ที่จะรับผิดชอบในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นว่านั้นรวมไปถึงการใช้ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง และ การมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ได้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ไม่มีเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอพลิเคชั่นออนไลน์หรือการส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร
  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ จนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา ระยะเวลาจัดเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ ความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือในทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้บริการในบริการ โดยปกติแล้วเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 5 ปี จากวันที่คุณสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการตั้งข้อเรียกร้อง การปฏิบัติตามระเบียบ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกำหมาย การโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง
  คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม และ เก็บไว้
  • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือ ร้องขอให้เราส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
  • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมาย หรือ สัญญาซึ่งให้ประโยชน์กับคุณ (ทั้งนี้ การถอนการให้ความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ได้ทำขึ้นก่อนการถอนดังกล่าว)
  • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ถ้าคุณไม่พอใจในกระบวนการของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
 • ข้อมูลการติดต่อ

  หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา ที่นี่ หรือคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

  บริษัท บีบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 10 ห้อง 10.07 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  info_th@bbs.co.jp

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

今すぐメールでお問い合わせ